ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden


1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon die Producten van VDH Tools koopt voor privé-gebruik;
Klant: natuurlijke of rechtspersoon die Producten van VDH Tools koopt;
Internetsite: de website www.outletbreker.nl;
Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in Euro's, exclusief vervoerskosten, inclusief BTW;
Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover VDH Tools verbindt;


2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Totstandkoming overeenkomst Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen.

VDH Tools aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling.

Offertes van VDH Tools zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offerte datum.

Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. VDH Tools garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Kosten en Prijswijzigingen

De hoogte van de bezorgkosten staat op de website of in de catalogus vermeld.

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door VDH Tools in de prijs van de producten worden doorberekend.


4. Betaling

Klanten die Producten bestellen bij vdhtools.nl betalen voorafgaand aan de levering van de Producten.

Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die VDH Tools als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

In geval van niet-tijdige betaling is VDH Tools bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten.

Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

5. Levering en leveringstijd

Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland, Duitsland en België plaats.

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft VDH Tools ernaar om bestellingen binnen 1 tot 5 werkdagen te leveren. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door VDH Tools zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant.

VDH Tools behoudt zich het recht voor om bestellingen in deel zendingen te leveren.

6. Eigendom en risico

De eigendom van Producten gaat over op het moment dat vdhtools.nl volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

7. Verzenden en retouren


Bezorging

Ons streven is bestellingen binnen 2 tot 3 werkdagen te bezorgen.

U kunt ervoor kiezen om uw bestelling af te halen bij VDH Tools. Er zijn echter een aantal artikelen die niet binnen 48 uur bezorgd of afgehaald kunnen worden, dit komt bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van het artikel of de afmeting.

De bezorgkosten en kleine order kosten voor de Nederland zijn € 6,50 voor België, duitsland en Frankrijk € 8,50 en voor Spanje € 15,00 incl. BTW. Bestellingen boven de € 50,00 worden gratis bezorgt. VDH Tools werkt samen met GLS.

Heeft u vragen over de bezorging, neem dan contact op met de klantenservice via info@vdhtools.nl.

Retour goederen VDH Tools dealers:

VDH Tools kan van dealers tegen dealer prijzen ongebruikte, onbeschadigde goederen retour nemen die nog in het huidige assortiment voorkomen en in de originele verpakking zitten. Wij berekenen voor deze service 20% restockingskosten voor luchtgereedschappen en 30% restockingskosten voor het overig equipment.

Retour goederen niet-consumenten en consumenten:

Niet-Consumenten (bedrijven) mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeen gekomen en binnen 7 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 7 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.  Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruik schade te worden geretourneerd.

RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, VDH Tools Industrieweg 14-F 2712 LB te Zoetermeer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
 
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aangetekend aan ons terug te zenden of ter pleke te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Alle rechten in verband met gebreken van een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan VDH Tools heeft meegedeeld.

Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan.

Speciaal bestelde hoeveelheden, op maat geleverde en outlet producten kunnen niet geretourneerd worden.


8. Overmacht

In geval van overmacht is VDH Tools niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfs storingen, energie storingen, transport belemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite.

9. Persoonsgegevens

VDH Tools zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De Internetsite bevat een uitgebreide Privacy Policy.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De burgerlijke rechter te Den Haag is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

© 2012 - 2020 OUTLETBREKER.NL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel